Kontakta oss 031 - 51 57 77

Resevillkor - Adventure Lovers

Allmänna villkor för paketresor (Särskilda villkor, längre ner)

Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger, broschyrer samt webbsidor är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger, broschyrer och webbsidor innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen, broschyren eller webbsidorna och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2 Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Ca 20% av resans totala värde.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. –

Vänligen se våra särskilda resevillkor för exakta villkor för avbeställningar på respektive resa eller punkten 3.1.5 nedan

3.1.1 Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan avresa återbetalas inte anmälningsavgiften.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5 Vid avbeställning på bergen Mont Blanc, Matterhorn, Eiger, Peak Lenin, Carstensz Pyramid, Cho Oyu, Manaslu, Chimborazo, Cotopaxi, och Aconcagua senare än 14 dagar före avresa skall resenären betala hela resans pris.

Vid avbeställning på Kilimanjaro skall resenären erlägga 50% av resans pris senare än 60-29 dagar före avresa. För 15-28 dagar skall resenären erlägga 75% av resans pris. Vid avbeställning senare än 14 dagars före avresa skall resenären erlägga 100% av resans pris.

Vid avbeställning på bergen Mont Blanc, Matterhorn, Cho Oyu och Manaslu mellan 14-30 dagar före avresa skall resenären betala 70% av resans pris.

För Mount Everest om avbokning sker senare än 30 dagar före avresa ska resenären betala 50% av hela resans pris, om avbokning sker senare än 14 dagar före avresa ska resenären betala 65% av hela resans pris, om avbokning sker senare än 7 dagar före avresa ska resenären betala 75% av hela resans pris, om avbokning sker senare än 72 timmar före avresa ska resenären betala 100% av hela resans pris.

Notera att Denali och Mount Vinson kommer att ha särskilda betalnings- och avbokningsvillkor.

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. – Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 – 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 -3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4 Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5 Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkorenArrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar

1.att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

2.att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1.ändringar i transportkostnader

2.ändringar i skatter, tullar, bränslekostnader, lönekostnader eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3.ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6 Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7 Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8 Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m mResenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass,

om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9 Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

10 ÅNGERRÄTT

Det finns ingen ångerrätt för avtalad/bokad resa, flyg och hotellboende.

Särskilda villkor för paketresor – Läs igenom innan bokning

De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de upplysningar som finns på Adventure Lovers hemsida avtalet mellan resenären och Adventure Lovers. I avtalet ingår också en särskild information som tillställs resenären avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren.

Resevillkoren

Det är av största vikt att du tar del av Allmänna och Särskilda Resevillkor. De ingår som en del i avtalet mellan resenär och researrangör och reglerar båda parters ansvar, rättigheter och skyldigheter. När du betalar din anmälningsavgift accepterar du dessa villkor.

Anmälningsavgift och slutlikvid

Efter din anmälan skickar vi en bekräftelse till dig att du är bokad på en resa med oss. En bekräftelseavgift ligger normalt på ca 20% av resans totala värde. Slutlikviden ska normalt erläggas 40 dagar före avresa. Vid bokning med kortare tid, 39 dagar ner till 20 dagar före avresan ska hela resan erläggas på senast tredje dagen efter bokningsbekräftelse. Vid bokning senare än 20 dagar före avresa ska betalning erläggas omgående.

Pass och visum

Alla personer som reser måste ha ett giltigt pass. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt. För svensk medborgare och utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller ibland speciella visumbestämmelser för inresa i andra länder. Kontakta därför respektive lands ambassad för upplysningar. Eventuell kostnad står resenären själv för om inget annat anges. Den som pga avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolag eller arrangör kostnad, bär själv det ekonomiska ansvaret för det.

Resenärens kontroll av färdhandlingarna

Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av säljande personal skall vara inkluderade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. Om du framfört speciella önskemål är det viktigt att dessa finns noterade i dina färdhandlingar från Adventure Lovers. Önskemålen är då framförda till resmålet, men vi vill göra dig uppmärksam på att det inte betyder att dina önskemål är garanterade.

Kan jag förlänga min resa med andra arrangemang?

Självklart. Vi hjälper gärna dig med att boka upp ytterligare aktiviteter.

Avbeställning av resa

Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Använd vår mailadress info@adventurelovers.se vid händelse av att detta sker. Du får gärna ringa oss också och berätta.

Vad kostar det om jag måste avboka min paketresa?

Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan avresa återbetalas inte anmälningsavgiften.

Vid avbokning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären betala 25% av resans pris.

Vid avbokning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan ska resenären betala 50% av resans pris.

Vid avbokning inom 24 timmar före avresan ska resenären betala hela resans pris.

OBS:

Vid avbeställning på bergen Mont Blanc, Matterhorn, Eiger, Peak Lenin, Carstensz Pyramid, Cho Oyu, Manaslu, Chimborazo, Cotopaxi, och Aconcagua senare än 14 dagar före avresa skall resenären betala hela resans pris.

Vid avbeställning på Kilimanjaro skall resenären erlägga 50% av resans pris senare än 60-29 dagar före avresa. För 15-28 dagar skall resenären erlägga 75% av resans pris. Vid avbeställning senare än 14 dagars före avresa skall resenären erlägga 100% av resans pris.

Vid avbeställning på bergen Mont Blanc, Matterhorn, Cho Oyu och Manaslu mellan 14-30 dagar före avresa skall resenären betala 70% av resans pris.

För Mount Everest om avbokning sker senare än 30 dagar före avresa ska resenären betala 50% av hela resans pris, om avbokning sker senare än 14 dagar före avresa ska resenären betala 65% av hela resans pris, om avbokning sker senare än 7 dagar före avresa ska resenären betala 75% av hela resans pris, om avbokning sker senare än 72 timmar före avresa ska resenären betala 100% av hela resans pris.

Notera att Denali och Mount Vinson kommer att ha särskilda betalnings- och avbokningsvillkor.

Övrigt om ändringar av bokad resa

Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa är att betrakta som avbeställning och ny beställning. Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyten, var därför noga med att uppge rätt för- och efternamn och korrekt stavning.

Ändring av priset

Adventure Lovers har rätt att höja resans pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter eller ändringar i växelkurser. Prishöjningen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa.

Vaccinationer (se även vaccinationsfliken)

Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral för att få exakta rekommendationer.

Reseförsäkring

Resenären är skyldig att ha fullvärdig sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker eventuell hemtransport . Medtag kopia av försäkringsbrevet som utvisar att du har ett tillräckligt försäkringsskydd

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar alla våra kunder att se över vilket skydd man har genom sin hemförsäkring. Vanligtvis finns där ett avbeställningsskydd som täcker hela beloppet eller en viss summa. Om inte denna försäkring täcker hela beloppet finns ibland en möjlighet att uppgradera detta hos försäkringsbolaget. Alternativt att köpa ett avbeställningsskydd via ett externt försäkringsbolag.

ÅNGERRÄTT

Det finns ingen ångerrätt för avtalad/bokad resa, flyg och hotellboende.

Förvaring av flygbiljett

Flygbiljetten är en värdehandling som resenären noggrant måste förvara under hela resan. Eventuella kostnader vid förkommen biljett måste ersättas av resenären.

Tidtabeller

Adventure Lovers kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar i utlandet, då dessa inte alltid meddelas oss. Tag därför för vana att alltid kontrollera med det aktuella flygbolaget och återbekräfta din platsreservation. Adventure Lovers ansvarar inte för eventuellt missat flyg beroende på ändrade tidtabeller eller försenat flyg.

Bagage

Om ditt bagage blir skadat eller kommer bort under flygningen, måste du omedelbart vid ankomst till flygplatsen rapportera detta. Att så skett är en förutsättning för att ev. ersättningsanspråk ska kunna behandlas. Flygbolagen har egna regler för utbetalning som ska täcka ev.inköp av nödvändiga artiklar.

Programändringar

Adventure Lovers förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på hemsidan. Adventure Lovers förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan.

Hemsidor

Vi garanterar ej riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Adventure Lovers egen sida. Det gäller även länkar till andra sidor.

Reklamationsfrist

Krav på prisavdrag eller skadestånd ska framställas till Adventure Lovers så snart som möjligt och senast två månader efter hemkomst.

Adventure Lovers reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.